Select Language:

Photo Gallery

Notifications

Date News Download
12/11/2018 राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्थांमधील विध्यार्थी, शिक्षक व संबंधीताकरिता संस्थामध्ये ऑनलाईन तक्रार निवारण कार्यप्रणाली उपलब्ध करून देणे बाबत
01/11/2018 Date Extended for Institute Registration on ARA portal
31/10/2018 Admission 2018-19 Verifications through Online upload Certificates / Documents cut off date.06/11/2018
30/10/2018 Seniority List for Various posts under Directorate of Tech.Education Dt. 29/10/2018
30/10/2018 Office Superindent Seniority List Dt.29/10/2018
24/10/2018 Circular - State CET Cell
23/10/2018 Filling up the Post of Director, Punjab Engineering Collage, Chandigarh
11/10/2018 Winter Vacation year 2018-19 letter dated 11.10.2018
11/10/2018 Sr.Scale / Selection Grade & Assistant Professor Order Dt.11/10/2018
19/09/2018 Circular State CET Cell, Mumbai Dt. 18/09/2018 Regarding Institute Registration Before 30th Sept 2018.
17/09/2018 Computer / Motor Cycle / CAR Advance loan Orders from Desk 16 Dt. 15/09/2018
07/09/2018 Seniority List for Office Supdtt. (Maharashtra Cadre)
07/09/2018 Seniority List for Various Post Under DTE. (Mumbai Cadre)
06/09/2018 शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मधील प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेची माहिती सादर करणे , प्रवेशित विद्यार्थ्यांची प्रवेश पडताळणी व प्रवेश मान्यतेची प्रक्रिया....
31/08/2018 Circular regarding Caste Validity and NCL Certificate....
29/08/2018 अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्यामार्फत शैक्षणिक वर्ष 2017-18 पासून पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्था / अभ्यासक्रम टप्प्या-टप्प्याने बंद करण्यास (Progressive Closure) दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन निर्णय निर्गमित करण्याबाबत....
24/08/2018 शैक्षणिक वर्ष 2018-19 मधील व्यावसायिक पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेशित उमेदवारांचे जात वैधता प्रमाणपत्र Uplaod करण्याबाबत.
23/08/2018 शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मधील व्यावसायिक पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाची माहिती संकेतस्थळावर अद्धयावत करण्याची तसेच प्रवेश प्रक्रियेच्या अनुषंगाने इतर बाबींबाबत....
16/08/2018 सन २०१९-२० अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१८-१९ सुधारित अंदाज (अनिवार्य खर्च ) प्रस्ताव पाठविणेबाबत....
14/08/2018 Circular regarding Extension of Cut Off Date and revised date of submission of Caste/Tribe Validity Certificate & Non Creamy Layer Certificate
06/08/2018 अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकांप्रमाणे निदर्शनास आलेल्या त्रुटींची पुर्तता करण्याबाबत....
01/08/2018 व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्थास्तरीय व केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेनंतर रिक्त राहणा-या जागांवर प्रवेश करण्यासंदर्भात सूचना
31/07/2018 "युवा माहितीदूत" उपक्रम राबवण्याबाबत ....
25/07/2018 राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ महा डीबीटी पोर्टल मधून काढण्याबाबत .
23/07/2018 शैक्षणिक वर्ष 2018-19 पासून औषधनिर्माणशास्त्र हा पदविका अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी / सुरु असलेल्या ज्या संस्थांनी फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांचे मान्यता प्रमाणपत्र किंवा मान्यता नसलेल्या संस्थांनी सदर मान्यता 6 महिन्याच्या कालावधीत सादर करणेबाबतचे हमीपत्र सादर न केलेल्या संस्थांना शैक्षणिक वर्ष 2018-19 चे प्रवेश प्रक्रीयेतून वगळणेबाबत....
16/07/2018 थेट व्दितीय वर्ष पदविका अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या उपलब्ध जागा कळविण्याबाबत....
16/07/2018 Central Sector Interest Subsidy Scheme 2009.
13/07/2018 प्रसिद्धीपत्रक - प्रथम वर्ष पोस्ट एस.एस.सी. पदविका अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम, थेट व्दितीय वर्ष पदविका अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम व प्रथम वर्ष पोस्ट एच.एस.सी. पदविका अभ्यासक्रमांबाबत.
13/07/2018 प्रथम वर्ष पोस्ट एस.एस.सी. पदविका अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम, थेट व्दितीय वर्ष पदविका अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम व प्रथम वर्ष पोस्ट एच.एस.सी. पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अर्ज ऑनलाईन नोंदणी करण्याची तारीख वाढविणेबाबत.
12/07/2018 परिपत्रक : शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्या संबंधातील पावती सादर करून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना जात वैधता तसेच आवश्यकतेनुसार नॉन क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र विहित मुदतीत प्राप्त करून सादर करणे बाबत.
11/07/2018 ADHOC FEES for newly started Colleges / Institutes for A.Y. 2018-19.
07/07/2018 Office Order - ARC for First Year & Direct Second Year of Post HSC Diploma in Pharmacy, SCT & HMCT A. Y. 2018-19.
07/07/2018 Office Order - ARC for First Year & Direct Second Year of Post SSC Diploma in Engineering & Technology A. Y. 2018-19.
06/07/2018 सूचना - प्रवेश नियामक प्राधिकरणाच्या कक्षेतून तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील विविध पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश वगळणेबाबत.
29/06/2018 शुद्धीपत्रक - पदविका/पदवी/ पदव्युत्तर पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाची नवीन संस्था सुरु करण्यास, विद्यमान पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या संस्थेत पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रम सुरु करणे अथवा उलट करणे, सुरु असलेल्या पदविका / पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ करणे, विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र पदविका / पदवी अभ्याशसक्रमाच्या मान्यतेस मुदतवाढ यास फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया , नवी दिल्ली यांची मान्यतेबाबत.
29/06/2018 Programmer Transfers Office Order Dt.28/06/2018.
29/06/2018 Librarian Transfers Office Order Dt.28/06/2018.
28/06/2018 Office Order Admission Reporting Centre (ARC) for B.Pharmacy / Pharm.D Admission A. Y. 2018-19.
28/06/2018 Office Order Admission Reporting Centre (ARC) for B.E. / B.Tech Admission A. Y. 2018-19.
27/06/2018 शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून राज्यात व्यावसायिक पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाची नवीन संस्था सुरु करणे, विद्यमान संस्थेत सुरु असलेल्या अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ करणे तसेच व्दितीय पाळीत सुरु असलेल्या व्यावसायिक अभियांत्रिकी व औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमांचे प्रथम पाळीत रुपांतर करणे इ. यास अखिल भारतीय -तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली व शासन यांनी दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने संचालनालयाची मान्यता देणेबाबत.
25/06/2018 महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती , इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन )(सुधारणा ) अध्यादेश , २०१८ .
23/06/2018 शैक्षणिक वर्ष 2018-19 करीता पदविका अभ्यासक्रमाच्या सर्व संस्थांनी महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांचे संलग्नीकरण घेणेबाबत.
23/06/2018 पदविका/पदवी/ पदव्युत्तर पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाची नवीन संस्था सुरु करण्यास, विद्यमान पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या संस्थेत पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रम सुरु करणे अथवा उलट करणे, सुरु असलेल्या पदविका / पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ करणे, विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र पदविका / पदवी अभ्याशसक्रमाच्या मान्यतेस मुदतवाढ यास फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया , नवी दिल्ली यांची मान्यतेबाबत.
21/06/2018 शैक्षणिक वर्ष २०१८ -१९ मध्ये शासकीय व शासकीय अनुदानित अभियांत्रिकी,औषधनिर्माणशास्त्र व एचएमसीटी पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षांनतर पाठ्यक्रम बदल तसेच पहिल्या व दुसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत.
21/06/2018 शैक्षणिक वर्ष २०१८ -१९ मध्ये विनाअनुदानित अभियांत्रिकी,औषधनिर्माणशास्त्र व एचएमसीटी पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षांनतर पाठ्यक्रम बदल तसेच पहिल्या व दुसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत.
20/06/2018 राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून ५० टक्के शुल्काची रक्कम न घेणेबाबत ....
19/06/2018 शै.व. २०१८ -१९ मध्ये विनाअनुदानित पदवी (अभियांत्रिकी / औषधनिर्माणशास्त्र / वास्तूशास्त्र / एचएमसीटी) अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे संस्था व शाखा बदलाबाबत .
19/06/2018 शै.व. २०१८ -१९ मध्ये शासकीय व शासकीय अनुदानित पदवी (अभियांत्रिकी / औषधनिर्माणशास्त्र / वास्तूशास्त्र) अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे संस्था व शाखा बदलाबाबत .
13/06/2018 विशेष चौकशी पथकाने कारवाईसाठी शिफारस केलेल्या दोषी संस्थांना "राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना " व "डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना" या योजनेतून वगळण्याबाबत .
08/06/2018 Circular for New Diploma Institutes / Variation in Intake A.Y. 2018-19.
06/06/2018 Circular for New Institutes Dt. 06/06/2018
06/06/2018 Circular for Variation in Institutes Dt. 06/06/2018.
06/06/2018 CAS Order Diploma Dt.06/06/2018.
04/06/2018 Appointment of Institutions as Facilitation Centers for First Year Engineering Degree Courses for AY 2018-19.
04/06/2018 Appointment of Institutions as Facilitation Centers for MBA/MMS Courses for AY 2018-19.
04/06/2018 Appointment of Institutions as Facilitation Centers for MCA Courses for AY 2018-19.
31/05/2018 Librarian Transfers Office Order
31/05/2018 Programmer Transfers Office Order
08/05/2018 Circular regarding Second shift Diploma Remuneration Dt. 9 May 2018.
05/05/2018 Web Notification - for updation of Aadhaar details 2017-18.
08/05/2018 Senior Scale & Selection Grade Order Dt. 8 May 2018.
05/05/2018 Web Notification - for updation of Aadhaar details 2017-18.
03/05/2018 गट क व ड मधील शासकीय कर्मचाऱ्यांची माहे एप्रिल -मे २०१८ मध्ये प्रस्तावित नियतकालीक बदल्यांबाबत .
27/04/2018 Circular PLA/IRG Approval to Expenses (Vikas Nidhi) Dt.25/04/2018.
23/04/2018 Promotion of Digital Payment in Technical Institutions Dt.23/04/2018.
23/04/2018 Desk - 9 Plan Grant Distribution Order 2018-19 Dt 23/04/2018.
18/04/2018 समुपदेशनाद्वारे बदल्यांबाबतचे धोरण १८ एप्रिल २०१८ .
17/04/2018 Office Suptt. Final Seniority List Dt.10/04/2018 (Mumbai).
17/04/2018 Head Clerk Temporary Seniority List Dt.10/04/2018 (Mumbai).
16/04/2018 List of Candidates Shortlisted for Interview for the post of Director, SGGS IET Nanded.
13/04/2018 Core Advisory Committee for Quality Improvement of Technical Education in the State.
11/04/2018 Counselling Webinar " MHT-CET 2018 & Opportunities in Engineering , Pharmacy & Agriculture Education (21-04-2018).
09/04/2018 Circular for Summer Vacation A.Y. 2017-18.
03/04/2018 FC remuneration for academic year 2017-18.
03/04/2018 ARC remuneration for academic year 2017-18.
31/03/2018 Desk 16- Motor Cycle Advance Order.
31/03/2018 Desk 16 - Motor Car Advance Order.
31/03/2018 Desk 16 - Computer Advance Office Order.
31/03/2018 Desk 16 - House Building Advance Office Order.
31/03/2018 Desk 16 - W9-7610 - Advance Govt.Staff - Letter 23 Mar 18.
27/03/2018 Recruitment for the post of "Principal" @ Vidharbha Youth Welfare Soc., Institute of Diploma in Pharmacy, Wardha.
26/03/2018 Notification of Vacancy for the Post of Diploma Trainee @ POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD.
16/03/2018 प्रवेश शुल्काची रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांना अदा करणेबाबत.
08/03/2018 DTE-Desk 16 Calling Letter of Acceptance for Temporary House Building Advance list Dt.08/03/2018
08/03/2018 Circular NOC for Diploma Proposal of Start Diploma Pharmacy in Degree Pharmacy, Convert Second Shift in First Shift, Change of Site, Closure of Course etc.
06/03/2018 Circular about Prevention to Students from Suicide 05/03/2018.
16/02/2018 तंत्रशिक्षनातील राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती व डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनांकरिता अर्ज : २०१७ - १८
08/02/2018 Course Approval Notice Hearing Schedule A.Y. 2018-19.
08/02/2018 राज्यातील व्यावसायीक विनाअनुदानित पदविका अभ्यासक्रमांच्या संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळत नसल्याबाबत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींबाबत
07/02/2018 शैक्षणिक वर्ष 2018-19 पासून व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या मान्यता प्रक्रीयेबाबत.
05/02/2018 राज्यातील विनाअनुदानित संस्थेमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांना वेळेवर वेतन मिळत नसल्याबाबत प्राप्त होणा-या तक्रारीबाबत.
02/02/2018 Letter regarding bank details for paying honorarium amount 2015-16.
02/02/2018 Letter regarding bank details for paying category conversion amount 2015-16.
01/02/2018 AICTE - Opportunity to run entrepreneurial Degree/ Diploma Programme.
31/01/2018 Extension of Date for Approval of Course.
31/01/2018 Permission to B.pharmacy institute to use Spirit / Alcohol in LAB.
31/01/2018 Correspondence with Regional office /DTE Institute should mention Dte Code along with Letter.
31/01/2018 Representative from DTE in Selection Procedure of Institute for Teaching Faculty.
31/01/2018 As per AICTE Norms - Regional Division Representative appointment ( Expert Technician/Industrialist/ Teaching Expert) on Panel of Institute.
31/01/2018 Circular about cancellation of hearing schedule 01/02/2018.
25/01/2018 Desk2 - Circular of Hearing for Institute regarding Course approval/New Institute etc
24/01/2018 Circular about new DTE Web Portal Dt. 24/01/2018
19/01/2018 Web Circular - All India Survey on Higher Education (AISHE) for Stand alone institutes
15/01/2018 Nomination for Jamananal Bajaj Foundation Award 2018
09/01/2018 Circular PLA guidelines from Desk14
01/01/2018 Corrigendum for Advance Office Order No. 170 & 171 (desk16)
28/12/2017 DTE Under Staff HBA Order Dt. 28/12/2017
28/12/2017 Circular Seat Acceptance Fee 2017-18 (Bank Details of Candidates)
Date News Download
03/11/2018 One week faculty program at Adani electricity on 3rd to 7th Dec. 2018 along with Information Broucher
31/07/2018 2nd National Innovation Talent Contest for Polytechnics, 23-24 February 2019, NITTTR, Kolkata
05/02/2018 One day State Level Workshop on " Enhancing Quality of Technical Education : Issues and Challenges" @ Thakur College of Engineering & Technology, Kandivali, Mumbai (21st Feb 18)
02/02/2018 Magnetic Maharashtra Convergence Summit (Feb 2018)
02/01/2018 47 th Annual National Convention of ISTE-Invitation
Date News Download
15/11/2018 Recent Scenario and Trends in Automotive Industry from 17th December to 21st December 2018@ GCOEAR, Avasari.
06/11/2018 Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer" on December 17-22, 2018 @ GCoE, Amravati.
06/11/2018 Digital Transformation through e-Governance" from 17-21 December, 2018 at Goa
29/10/2018 Research paper & Research Proposal Writing ( 12-23 Nov 18)
29/10/2018 Induction Phase II (12-23 NOv 18)
15/10/2018 Office order for EE-8 PLC SCADA from 22- 26th Oct 2018 at NITTTR, Bhopal.
12/10/2018 Office order for MH-28 "Enhancing Employability Skill " (22-26 OCT 18).
12/10/2018 Office order for MS-30 " Managing Stress at Work ( 12-16 NOV 18)
11/09/2018 (MH-25) "Induction Programme Phase-I" (17 - 27 September, 2018)
23/08/2018 Appeal to all Institutions to visit Reliance DTPS Dahanu, as a result of MoU with DTE.
23/08/2018 Regarding One week Internship Training Program @ DTPS.
01/08/2018 Induction Phase I (20-31 Aug 18) [MH-21]
01/08/2018 Induction Phase I (IP-04) [20-31 Aug 18]
01/08/2018 Network Administration & Server Management using Windows(CA-05 18-19) (30 July - 20 Aug 18)
Date News Download
01/11/2018 Short Term Course on 'Signal Processing for Engineers', organised by Electronics Department during 19th to 24th Nov. 2018. @ GCOE , Amravati
01/11/2018 GCOE, Chandrapur Organised "Digital Skills for professional" (3-8 Dec 18)
01/11/2018 Week FDP on "Advances in Internet of Things" During 24th – 28th Dec. 2018 @ Gcoeara Avasari.
01/11/2018 AICTE SPONSORED quality Improvement short term course on' Recent Advancements in Instrumentation and Its Applications' during 03 to 08 December 2018 @ Government college of engineering Amravati
30/10/2018 AICTE Sponsored Quality Improvement Short Term Course in Big Data Analytics at GCOE Amravati.
26/10/2018 Quality improvement short term course in Recent Trends in Power System Operation, Control and Protection (26th November to 1st December 2018).
16/09/2018 1 week STTP on" Role of Industries and Alumni for Development of Technical Education" during 22nd to 26th October 2018
15/09/2018 "Enhancing Teaching Learning Process and Research Skills" under TEQIP-III (29th Oct to 2nd Nov 2018).
20/08/2018 State Level Technical Paper Presentation Competition 2018-19 (Electrical Engineering Group) @ Govt. Poly. Karad.
04/06/2018 Admissions Notice 2018-18 by ICT, Mumbai (Campus at Marathwada Jalna and Bhubaneswar, Selected Programs at Mumbai Campus).
14/05/2018 AICTE-ISTE APPROVED STTP ON "RESEARCH METHODOLOGY & IT'S APPLICATION" @ G. P. Thane. (25th - 29th June 2018)
16/05/2018 Summer Internship Program-2018 (for Students @V. J. T. I. Mumbai during 28th MAy - 20th July 2018)
Date News Download
17/11/2018 राज्यातील तंत्र शिक्षण संचालनालय अधिपत्याखालील विना अनुदानित /कायम विना अनुदानित पदविका अभ्यासाक्रमाची शुल्क निर्धारन परीक्षा शुल्का नियमक प्रधिकरण ने करणे बाबत
12/11/2018 Regarding Exemption of exam fee of Students Dt. 05/11/2018
03/08/2018 शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना व डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना या दोन योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर समिती गठीत करणेबाबत.
05/07/2018 प्रवेश नियामक प्राधिकरणाच्या कक्षेतून तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील विविध पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश वगळणेबाबत...
26/06/2018 Regarding approval of the Government for OCI/PIO/FN/NRI etc quota from the academic year 2018-19 in accordance with the approval of the AICTE for professional Degree/Post Degree Course.
04/06/2018 To grant approved to convert diploma institute into degree Institute as per approved given by AICTE in the year 2018-19.
04/06/2018 To grant approved to start New Institutes of Degree /Postgraduate Degree Programs as per approved given by AICTE, New Delhi from the Academic Year 2018-19.
04/06/2018 Regarding approved to New courses / Restoration of intake Capacity / Increase in intake Capacity / Conversion of D. Pharm Institute to B. Pharm Institute /as per approved of AICTE for Academic Year 2018-19.
19/05/2018 महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम , २०१५.
22/02/2018 उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत शासकीय व शासन अनुदानित महाविद्यालयातील पीजीडीएम व पीजीडीबीएम या अभ्यासक्रमांचे प्रवेश आयुक्त, राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष यांच्यामार्फत करण्याबाबत.
31/01/2018 सन २०१७ -१८ या शैक्षणिक वर्षामध्ये शिष्यवृत्ती, शिक्षणशुल्क , परीक्षा शुल्क इ. योजनांतर्गत अनुज्ञॆय लाभ अदा करण्याबाबत अवलंबवयाची सुधारीत कार्यपद्धती .
11/01/2018 Mutatakkar Committee and State Backward Commissions to implement the recommendations of the Other Backward Classes submitted to the Government from 1993 to 2000 in their 1 to 7 Reports, Releasing Relevant Module in the Other Backward Classes in Maharashtra.
11/01/2018 Center's center and state sponsored scholarship, tuition fee examination fee etc. Guidelines for depositing 60 percent of the 50 percent of the amount payable for the first half year of the academic year 2017-18 and the allowance for the first 6 months for the benefit of the students in the attached bank account.
06/01/2018 Transfer of the subject matter / matters related to the company to General Administration Department, Maharashtra Knowledge Corporation Limited.
04/01/2018 GR regarding admission to High commissioner ward admission after cut off date Dt. 07/11/2017
01/01/2018 Increase in income Criteria from Rs. 6.00 Lacs to Rs. 8.00 Lacs under Freeship scheme for VJNT, SBC and EBC students studied in unaided and permanently unaided Educational Institution.
01/01/2018 P.L.A. Guidelines G.R. Dt. 01/01/2018
21/12/2017 Regarding increasing the scope of beneficiary for the eligible students of economically weaker sections under the scholarship scheme of Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj and the addition of new courses.
21/12/2017 Increasing the scope of beneficiaries and inclusion of new curriculum for the eligible students of economically weaker sections under the Rajshahi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshitra Scholarship scheme.
Date News Download
06/07/2018 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क नियम २०१६.
06/07/2018 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५.
05/07/2018 NOTIFICATION REGARDING CEASE THE DIPLOMA COURSES FROM MAHARASHTRA UNAIDED PRIVATE PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF ADMISSIONS AND FEES) ACT, 2015.
Date: 05th July 2018.
05/06/2018 महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (पूर्ण वेळ व्यावसायिक पदविका तांत्रिक पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाचे विनियमन), (सुधारित ) नियम , २०१८.
05/06/2018 महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (पूर्ण वेळ व्यावसायिक पदव्युत्तर पदवी तांत्रिक पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाचे विनियमन), (सुधारित ) नियम , २०१८.
05/06/2018 महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (पूर्ण वेळ व्यावसायिक पदवीपूर्व तांत्रिक पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाचे विनियमन), (सुधारित ) नियम , २०१८. अधिसूचना दि. ५ जून २०१८ .
19/05/2018 शासन अधिसूचना , उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग , क्र. टीईएम - २०१६ / सीआर ४७३ (भाग १ ) / टीई - ४ , दि. २४ एप्रिल २०१७ . अधिसूचना दि. १९ मे २०१८.
06/04/2018 महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम , २०१५.
15/01/2018 THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016
22/12/2017 The Maharashtra Public Records Act, 2005
20/12/2017 THE MAHARASHTRA STATE BOARD OF TECHNICAL EDUCATION ACT, 1997.
20/12/2017 Maharashtra State Reservation Act 2006
20/12/2017 Maharashtra Public Universities Act 2016
27/12/2016 THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016.
17/08/2015 MAHARASHTRA ACT No. XXVIII OF 2015.
11/02/2014 The Maharashtra Universities Act, 1994
11/02/2014 Dr.Babasaheb Ambedkar Technological University Act, 1989
11/02/2014 The Maharashtra Educational Institutional Act.1987 ( Probation of Capitation fees)
Date News Download
22/12/2017 Curriculam NON-AICTE
24/12/2017 Curriculum of 3rd and 4th Sem 'G' Scheme for AICTE approved diversified courses
25/12/2017 Curriculum of 3rd and 4th Sem 'G' Scheme for AICTE approved diversified courses
Date News Download
22/12/2017 Curriculam NON-AICTE
24/12/2017 Curriculum of 3rd and 4th Sem 'G' Scheme for AICTE approved diversified courses
25/12/2017 Curriculum of 3rd and 4th Sem 'G' Scheme for AICTE approved diversified courses
Date News Download
22/12/2017 Curriculam NON-AICTE
24/12/2017 Curriculum of 3rd and 4th Sem 'G' Scheme for AICTE approved diversified courses
25/12/2017 Curriculum of 3rd and 4th Sem 'G' Scheme for AICTE approved diversified courses
Date News Download
22/12/2017 Curriculam NON-AICTE
24/12/2017 Curriculum of 3rd and 4th Sem 'G' Scheme for AICTE approved diversified courses
25/12/2017 Curriculum of 3rd and 4th Sem 'G' Scheme for AICTE approved diversified courses

Trust fund seitan letterpress, keytar raw denim keffiyeh etsy art party before they sold out master cleanse gluten-free squid scenester freegan cosby sweater. Fanny pack portland seitan DIY, art party locavore wolf cliche high life echo park Austin. Cred vinyl keffiyeh DIY salvia PBR, banh mi before they sold out farm-to-table VHS viral locavore cosby sweater. Lomo wolf viral, mustache readymade thundercats keffiyeh craft beer marfa ethical. Wolf salvia freegan, sartorial keffiyeh echo park vegan.

Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image