Select Language:

Desk 15

कार्यासन क्रमांक

15

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम

डॉ. धनपाल कांबळे

कार्यासन अधिका-याचे नांव व पदनाम

श्री. कुंडलिक ग.एडके
सहाय्यक संचा.(अतां)

विषय

अर्थसंकल्प (योजनेत्तर)

  1. सुधारीत अदांजपत्रक, योजनेत्तर अनुदानाचे वाटप.
  2. योजनेतर खर्चाचे मासिक विवरणपत्र खर्चमेळ.
  3. चारमाही व आठमाही सुधारीत अदांजपत्रक.
  4. अशासकीय अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालये / तंत्रनिकेतने व तत्सम संस्था यांचे अंदाजपत्रक व सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करुन शासनास सादर करणे.
  5. घसारा फंड निर्माण करुन त्यांची कार्यवाही करणे.
  6. बी.डी.एस. बाबतची कामे.
  7. सहसंचालक,विभागीय कार्यालयांना पदवी व पदविका विकास निधीतून खर्चाची परवानगी.
  8. कार्यक्रम अंदाजपत्रकाबाबत सर्व कार्यवाही.
  9. सवलतीबाबतचे कामकाज तसेच सर्व शासकीय व अशासकीय अनुदानित तसेच विनाअनुदानित संस्थासाठी निधीचे वाटप करणे व हिशेब ठेवणे.
  10. सर्व शासकीय कार्यालये व संस्था तसेच अनुदानित संस्थांमधील खर्च मेळाचे काम, समायोजन इत्यादी.